ما مراحل بهبود رابطه شما با غذا را آموزش می دهیم و به شما می آموزیم که چگونه یک رابطه جدید ایجاد کنید که رشد ، ثبات و حمایت را ممکن سازد.

شما می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه با انتخاب های غذایی خود تعادل بیشتری داشته باشید تا از خوردن غذاها و وسواس رژیم غذایی فارغ باشید ، وزن متعادلی داشته باشید و رابطه مثبتی با غذا و بدن خود برقرار کنید.