به روز رسانی در پایان 14 روز و کلاس های مجازی

برای اینکه بتوانیم مقداری فام بدست آوریم ، برای پیروی از فرمان اجرایی فرماندار ویتمر ، ما تعطیلی 14 روزه برای کلاس های گروهی را وضع کرده ایم. همه اعضای پرداخت خودکار 14 روز به صورت خودکار به حساب خود اعمال می کنند تا در این مدت هزینه ای از شما کسر نشود. ما می … ادامه