چه کسی می تواند برای کمک هزینه نیمه حرفه ای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای کمک هزینه نیمه حرفه ای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای کمک هزینه نیمه حرفه ای TOS اقدام کند؟ داوطلبان باید در اواسط حرفه دستیاری دیرهنگام در سطح استادیار اولیه یا در رتبه غیر معادل معادل باشند. در زمان درخواست ، آنها باید دارای سابقه انتشار تأیید شده و بودجه کمک هزینه تحقیقاتی مستقل (حداکثر 500،000 دلار در سال) باشند. داوطلبان … ادامه