ساده ترین راه برای مدیریت پول

اخیراً ، من شگفت انگیزترین ابزار مالی را کشف کردم. کاش زودتر یاد گرفته بودم. تنها حدود چهار ماه و نیم گذشته است ، اما من هرگز احساس نمی کردم که اینقدر تحت کنترل هستم اما در عین حال آنقدر آزاد هستم ، وقتی صحبت از مقدار پول من است و چقدر می توانم برای … ادامه