چگونه سنتور را نظر می کنید؟


آموزش سنتور در زمینه محافظت نت های سنتور فوق العاده ضروری است
(اطلاعات مناسب):
مطالعه نت های موسیقی در آموزش داده شود موسیقی فوق العاده ضروری است از به معنای واقعی کلمه هستند عالی الفبای گویش موسیقی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند پیچیده ترین مسائل برای اطلاعات آموزانی کدام ممکن است معاصر آغاز به آموزش داده شود موسیقی کرده اند مطالعه نت های موسیقی است. برای آموزش داده شود، مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن، باید الفبای همه عامل را یاد بگیرید.

تنها مطالعه، درک مطلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت مطالعه نت {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تنها موضوع آموزش سنتور نیست. به عنوان جایگزین، باید بتوانید ریتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملودی صدا را ساده همراه خود دیدن نت ها پیش آگهی دهید.. متعاقباً، همراه خود این این سیستم، ما الزامات اساسی می خواست برای مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظر برداری را چکیده کرده ایم.

۷ نت (الفبا)

  • سی لا تبر فا می ری ۲
  • خواه یا نه ممکن است فا سل لا سی
  • CDEFGAB


نت موسیقی در کلیدهای تبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فا
نت های سنتور را می توان روی مهم ویولن سل هر دو فا نوشت کدام ممکن است در زیر آن باید بتوانید نت روی هر مهم را بیاموزید.

خواه یا نه می فهمید سنتور دردسرساز است؟ قله آن چقدر است؟

طیف گسترده ای از زنگ
هر نت کشش خاصی در سنتور دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند کشف کردن اینکه کدام نت نواخته تبدیل می شود باید برای عجله نواختن هر دو سرعت نواختن نت دقت کنید. در همین جا طیف گسترده ای از پسوندها هر دو ضربات نت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استانداردهای با بیرون تحمیل صدا معرفی شده است شده است.

همراه خود درک زمان هایی کدام ممکن است در ابتدا دلیل دادیم، همراه خود ملاحظه به ابعاد تعادل برای هر نت، در کشف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه نت های سنتور استعداد خواهید داشت. راه های مختلفی برای پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط آموزش داده شود مطالعه موسیقی موجود است.

شش ترفند برای آموزش داده شود فوری سنتور


۱- در کتاب جیبی بردارید
الگویی اجتناب کرده اند نت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریتم ها را در محل کار شخصی بنویسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} آنها را نظر کنید. دلیل این است که هدف است کدام ممکن است نوشتن ۱ کیف برابر همراه خود ۱۰ وسیله کمک مطالعه است.

۲. استفاده اجتناب کرده اند سهام مقوا
نمایه مقوا یکی اجتناب کرده اند دستی‌ترین راه‌ها برای حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور نظر‌ها است. خواهید کرد می توانید آنها را بدون هزینه خریداری کنید، هر دو می توانید خودتان آغاز به ترتیب نشانگر مقوا کنید، با این حال مورد دوم فوق العاده جذاب است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است باید نظر بنویسید، سود استفاده اجتناب کرده اند نشانگر مقوا اینجا است کدام ممکن است بار آن سرراست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید در زمان اضافی هر دو حتی در راه خانه، محتوا را مرور کنید. جدا از این، استفاده اجتناب کرده اند نشانگرهای کارتی روشی فوق العاده استفاده شده برای آموزش نظر به کودکان خردسال است.

۳. استفاده اجتناب کرده اند ناخوشایند افزار نت خوانی
بعد اجتناب کرده اند نوشتن ورزش ها اجتناب کرده اند عالی این سیستم منعطف قابل نصب بر روی گوشی های کمکی بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است کمک زیادی به نظر برداری می تنبل، از سلول خواهید کرد دائما به راحتی در دسترس است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بار کدام ممکن است بخواهید می توانید آن ها را مرور کنید.

  • این سیستم بی نظیر را دانلود کنید
  • این سیستم دوم را دانلود کنید
  • این سیستم سوم را دانلود کنید

در همین جا ما عالی طبقه بندی کردن داریم کدام ممکن است می توانید دانلود کنید: دانلود ۲۵ نظر اجتناب کرده اند Centaur

۴- اهمیت ذهنیت بصری
همراه خود ملاحظه به تماس گرفتن، طبقه بندی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه نت ها، باید آنها را به صورت تصویری محافظت کنید به همان اندازه همراه خود دیدن هر نت، عنوان آن را در نظر بگیرید. شاید ایمنی خالص به موسیقی بعدی همراه خود سرعت هر دو سرعت پاسخ دهد، از خواهید کرد فرصتی دارید کدام ممکن است عنوان نت موسیقی را اشاره کردن کنید. بعد از همه در سرعت های بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرف تذکر اجتناب کرده اند ذهنیت بصری خواهید کرد دچار ضعیف وقت خواهید شد از ذهن خواهید کرد تمایل دارد عنوان نت را به خاطر بسپارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را پیش آگهی دهد، نت بعدی اجتناب کرده اند کار افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری دیر شده است. با این حال درگیر نباشید، همراه خود ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار به طور منظم ذهنیت بصری با توجه به نت ها پیدا خواهید کرد.

۵. سطوح را تصور کنید
در تکنیک رشد مرطوب، خواهید کرد همراه خود اجزا مصرفی شبیه به نت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکانس ها کار با هم خواهید داشت، می توانید به مرور زمان این سکانس ها را بشناسید، پس اجتناب کرده اند تحویل داد زمان یک بار دیگر آنها را چاپ شده کنید، سرانجام متوجه خواهید شد کدام ممکن است بیهوش نگه داشته اید. این سکانس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آهنگی همراه خود این مارک های شناخته شده دیدید تولید دیگری نیازی به تماشای موسیقی زنگ نخواهید داشت.

۶- نظر های پیش روی شخصی را بیاموزید
به این انجمن عالی نفر ممکن است قطعه را برای شما ممکن است بنوازد به همان اندازه اجتناب کرده اند آن ذهنیت بگیرید. در حالی کدام ممکن است موسیقی در جاری چاپ شده است، به نت موسیقی مورد توجه قرار گرفت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای نت را زودتر اجتناب کرده اند نوازنده بیاموزید، پیش آگهی دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی کنید.

### بالا خبر مناسب