در کانادا ۲۰۲۲


در کانادا ۲۰۲۲
،
تهران
، (اطلاعات مناسب):
یکی اجتناب کرده اند راه های اخذ اقامت کانادا مهاجرت به کانادا اجتناب کرده اند طریق در کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو سازماندهی عالی نمایندگی نوپا برای کارآفرینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران همراه خود سرمایه حداقل ۳۵۰ هزار دلار کانادا می باشد. این استراتژی برای تحمیل حرفه در کانادا همراه خود هدف توسل به اشخاص حقیقی دارای استعداد های مدیریتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص کاری تحمیل شده است.

سرمایه گذاری در کانادا 2022

در کانادا ۲۰۲۲

برای ویزای اقامت دائم کانادا اجتناب کرده اند طریق هر دو کارآفرینی کدام ممکن است نتیجه آن پاسپورت کانادایی است، اقدام کنید. در کانادا اقتصادی ترین راه برای مهاجرت است.

چرا در کانادا کنیم؟

 • در کانادا اقتصادی ترین راه برای مهاجرت اجتناب کرده اند طریق عالی این سیستم استانی محدود شده است.
 • همراه خود اخذ مجوز کار می توانید بیمه درمانی رایگان در کانادا اکتسابی کنید.
 • اگر در کانادا اقامت می کنید، فرزندان ممکن است می توانند اجتناب کرده اند تحصیل رایگان برخوردار شوند.
 • در کانادا ایمنی درست موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل اسلحه ممنوع است.
 • همراه خود اقامت در کانادا می توانید اجتناب کرده اند مزایای عالی ملت شیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن بهره مند شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ارائه دهندگان پاسپورت شخصی بیشترین استفاده را ببرید.
 • در این مد متقاضی نیازی به از گرفتن اثبات آموزشی ندارد.
 • اجتناب کرده اند این طریق متقاضی ممکن است با بیرون هیچ قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرطی برای شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان شخصی اقامت دائم اکتسابی تدریجی.

چگونه در کانادا کنیم؟

این مد یکی اجتناب کرده اند این سیستم های کلی ویزای استارت آپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های ویژه انواع شده توسط استان ها می باشد. اگر این الگو برای شما ممکن است موفقیت آمیز بود، می توانید به در کنار خانوار شخصی به کانادا مهاجرت کنید. کانادا جستجو در اشخاص حقیقی اخیر وارد همراه خود تخصص کارآفرینی همچنین، سازماندهی هر دو سازماندهی عالی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار {در این} ملت است. همراه خود خارجی جدید، کانادا ممکن است موفقیت مالی شخصی را بر مبنای چرخه ای اجتناب کرده اند طریق انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تضمین تدریجی.

ویزای سازماندهی

این سیستم ویزای استارت آپ عالی انتخاب ویزای کلی است کدام ممکن است ارائه می دهیم امکان می دهد در هر سطح اجتناب کرده اند ملت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار سازماندهی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کانادا مهاجرت کنید، جایگزین های شغلی را برای کانادایی ها می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید در مرحله در سراسر جهان رقبا کنید.

شرایط ویزای کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این سیستم قلمرو انواع شده

این سیستم انتخاباتی استانی (PNP) برای هر استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو در کانادا به نامزدها این امکان را می دهد کدام ممکن است در صورت از گرفتن استعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص صحیح، مهاجرت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در سراسر} مرز کانادا اقامت کنند. اکثر PNP ها حداقل عالی ویزای ورود دارند کدام ممکن است آنها را در دسته کارآفرینان هر دو معامله گران مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} شرایط برای افرادی است کدام ممکن است می خواهند خرید و فروش شخصی را در کانادا توسعه دهند هر دو سازماندهی کنند.

مزایای در کانادا

بر کسی اندود شده نیست کدام ممکن است اقتصاد ایران غیرقابل پیش سوراخ بینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نرخ پول خارجی در هفته بلند مدت نیز غیرقابل پیش سوراخ بینی است. این دلیل است متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی ترجیح می دهند تمام هر دو بخشی اجتناب کرده اند سرمایه شخصی را در خارج اجتناب کرده اند ایران خرج کنند.

پاسپورت کانادایی بگیرید

یکی اجتناب کرده اند مزایای در کانادا اینجا است کدام ممکن است به معامله گران اجازه اقامت دائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ پاسپورت کانادا را می دهد. از گرفتن پاسپورت کانادایی شرایط خوبی را برای دارنده آن تحمیل می تدریجی اجتناب کرده اند جمله:

 • حق مشارکت در پوشش کانادا
 • امکان به کف دست حمل حرفه در مرحله فدرال
 • حق شهروندی مضاعف هر دو تعدادی از طبق مبانی کانادا
 • به فرزندان چنین افرادی در صورتی کدام ممکن است در آن ملت متولد شده باشند، شهروندی کانادا اعطا کنید.
 • امکان بازدید با بیرون ویزا به متنوع اجتناب کرده اند ملت ها
 • هنگام دریافت پذیرش در کانادا مشکلات بالقوه را به حداقل برسانید

ورود به بازار جهانی

کانادا اجتناب کرده اند طریق قراردادهای تجاری مختلف ورود به بازار را برای ۵۱ ملت می دهد. این ملت ها در مجموع حدود ۱.۵ میلیارد بلعیدن کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت ناخالص خانه ۵۲ تریلیون دلاری دارند.

تخصص بی بدیل

کانادا تحصیل کرده ترین {نیروی کار} در سیاره را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً ۵۹.۴ نسبت اجتناب کرده اند کانادایی های بین ۲۵ به همان اندازه ۶۴ سال اجتناب کرده اند موسسات آموزش برتر فارغ التحصیل شدند. همراه خود این جاری، {اگر نمی توانید} استعداد های تخصصی می خواست شخصی را پیدا کنید، می توانید برای عجله کارگران می خواست شخصی را اجتناب کرده اند طریق این سیستم استعدادهای معقول کانادا هر دو GTS پیدا کنید. خوبی این این سیستم اینجا است کدام ممکن است کارمندانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند این طریق انواع می شوند در کمتر اجتناب کرده اند ۲ هفته مجوز کار شخصی را اکتسابی می کنند.

قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات کمتر

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مزایای غول پیکر در کانادا اینجا است کدام ممکن است قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسک های نسبتا کم است. {در میان} کشورهای G7 کدام ممکن است برای ادغام کردن آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادا تبدیل می شود، کانادا کمترین مالیات را بر استارت آپ ها دارد.

نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری

در کانادا، پتانسیل تصمیم بین نمایندگی‌ها، مؤسسات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های غیرانتفاعی موجود است. این امر تأثیر زیادی بر ساخت مفهوم های جسورانه، انبساط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل فناوری های جدید دارد.

استاندارد بالای اقامت

استاندارد بالای اقامت فینال چیزی است کدام ممکن است باید با اشاره به مزایای در کانادا به آن است ردیابی کنیم. زیباترین اطراف، متنوع اجتناب کرده اند آزادی های مدنی، بهتر از شهرهای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول شرایط کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی دارد.

### بالا خبر مناسب