به هیچ وجه با توجه به خودکشی همراه خود جوانان صحبت نکنید


در خرداد ماه امسال، خبرهایی مبنی بر سند ۲۵۰ مورد خودکشی کودکان در ایران در ۱۰ سال قبلی چاپ شده شد، با این حال در سال ۱۹۹۹، انواع خودکشی های کودکانی کدام ممکن است مورد ملاحظه رسانه ها قرار گرفت، این انواع بود. زن ۱۲ ساله ایلام {به دلیل} عدم بالقوه خانوار در تهیه لباس عید خودکشی کرد، تعدادی از روز بعد زن ۱۷ ساله ای در سقز {به دلیل} عدم بالقوه خانوار در تهیه جهیزیه خودکشی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ زن نیز خودکشی کردند. همزمان در شهرستان بابل. محمد ۱۱ ساله در یکی اجتناب کرده اند روستاهای استان هرمزگان خودکشی کرد کدام ممکن است ۲ ماه بعد جسد برادرش در آب پیدا شد، دختری ۱۵ ساله در رام هرمز خودکشی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسری ۱۲ ساله نیز بازو به خودکشی زد. خودکشی در شهر سعدآباد تهران زن ۱۵ ساله ای در مشهد خودکشی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختری ۱۸ ساله اجتناب کرده اند جمله خودکشی های کودکی بود کدام ممکن است خبرساز شد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، خوب محقق روانشناسی SQZZ قبلا در گفتگو همراه خود محله ۲۴ با توجه به تخصص خودکشی در بین ۱۰.۶٪ اجتناب کرده اند داده ها آموزان SQZ گزارش کرده بود. اگرچه اطلاعات درمورد به خودکشی بزرگسالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی ستاره فیلم کم نیست، با این حال اطلاعات درمورد به خودکشی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان در همه زمان ها باعث کنجکاوی اصولاً محله تبدیل می شود.

به گزارش سلامت، اگرچه صفحه بحث روانشناسی کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان همزمان همراه خود تقاضا اخباری در خصوص خودکشی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان، رسانه ها را ملزم به تخلیه اطلاعات {در این} زمینه همراه خود حساسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار بیشتری کرد، با این حال به نظر می رسد مانند است از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات ویژه موجود است. اجتناب کرده اند بین اشخاص حقیقی زیر ۱۸ سال، در کنار همراه خود شرایط مالی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم سبک اقامت خانوار ها، شرایطی را برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان تحمیل کرده {است تا} در مواجهه همراه خود مشکلات اقامت بازو به خودکشی بزنند. این موضوعی است کدام ممکن است قطعا باید به آن است معامله با شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جلوگیری اجتناب کرده اند این موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع {اطلاع رسانی} به خانوار ها چاره اندیشی شود.

انبساط عاطفی نوجوان شخصی را انتقادی بگیرید

دکتر محمدرضا مقدسی، تمرکز بر زمینه خودکشی جوانان می گوید: وقتی می خواهیم با توجه به خودکشی جوانان صحبت کنیم، ابتدا باید به موضوع مالیخولیا مزمن، عمیق، محاصره با این حال معامله با نشده ظاهر شد کنیم، موضوع ناامیدی نیست. ناامیدی احساسی است کدام ممکن است نیازی به معامله با ندارد، در طیفی اجتناب کرده اند احساسات انسانی، خوب روز ناراضی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی شاد، با این حال اگر این غم یکپارچه یابد، به این معناست کدام ممکن است شخص افسرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به معامله با دارد.

وی همراه خود دقیق اینکه اگر جوانان دچار خوب جابجایی از حداکثر روانشناختی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های زیادی را تخصص کنند، زنگ خطر است، دلیل می دهد: معمولاً جوانان ایده در حال مرگ را درک نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است در وهله اول برای نوک دادن به اقامت شخصی بازو به خودکشی می زنند. انجام می دهند. آنها نمی دانند کدام ممکن است این به اقامت آنها نوک می دهد. در نوجوانی معمولاً خودکشی برای جلب ملاحظه است.

مقدسی همراه خود تاکید بر اینکه میزان خودکشی جوانان در ملت ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان زیرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای اولویت ندارد، می گوید: اصولاً خودکشی به همان اندازه سن ۴۰ سالگی شایع است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان فاصله بحرانی هر دو بحرانی یاد تبدیل می شود. فاصله های بحرانی با این حال در دوران نوجوانی، کفگیرها، دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نزدیکان نوجوان متوجه می شوند کدام ممکن است او در جاری گذار روانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم انتقادی بروز می دهد. در چنین شرایط بحرانی، از گرفتن شخص خاص مهربان، دلسوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه از کودک ها ضروری است.

وی همراه خود تاکید بر اهمیت موقعیت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه در خودکشی جوانان اظهار داشت: در برخی اسبابک ها جبران آسیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابسامانی ها در رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های آموزشی برای خانوار ها سخت است، به طور قابل توجهی برای نوجوانانی کدام ممکن است از نزدیک شکسته اند. توسط رسانه ها، گروه های دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو های آموزشی.” خانوار‌ها قابل انجام است موقعیت مهم‌تری در دوران کودکی داشته باشند، با این حال همراه خود دسترسی فاصله نوجوانی، موقعیت رسانه‌ها، مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های دوستان عالی‌تر می‌شود، کدام ممکن است جای سوال کردن نیست کدام ممکن است آن یک است شبح انتقادی برای جوانان {در سراسر} جهان است.

خودکشی مسری است

وی اظهار داشت: جوامع سودآور {در این} زمینه اجتناب کرده اند داده ها رسانه ای بالایی برخوردار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل در رسانه ها به خوبی مدیریت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مدارس سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی هستند. در جایی کدام ممکن است نظام آموزشی دچار اشکال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها {نمی توانند} رسالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت عالی شخصی را در بخش سلامت روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی به خوبی انجام دهند، باید منتظر چنین اختلالاتی باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست. ما اکنون اجتناب کرده اند اختلال دانش خونی مبارزه کردن می بریم، اختلالی کدام ممکن است ناشی اجتناب کرده اند جریان دانش به محله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه پیش آگهی مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلط را اجتناب کرده اند ما سلب می تنبل.

وی اظهار داشت: دانش خودکشی اجتناب کرده اند تذکر خودکشی نیز حائز اهمیت است به این تکنیک کدام ممکن است تخلیه اطلاعات خودکشی سرعت تخلیه آن را افزایش می دهد، خودکشی خوب پدیده مسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند ملت ها اطلاعات خودکشی را فوق العاده محدود چاپ شده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایگاه های تحقیقاتی شخصی نگهداری می کنند. به معنای واقعی کلمه هستند اطلاعات مرتبط همراه خود این موضوع برخلاف آنچه در رسانه های ما چاپ شده تبدیل می شود به طور گسترده چاپ شده نمی شود.

او می گوید: ممکن است منتقد رسانه نیستم، با این حال خودکشی مسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید مسری است. اگر رسانه‌ها اطلاعات خوشایند، شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارکننده چاپ شده می‌کنند، تصور کنید در مقابل گزارش خودکشی، حوادث تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحنه‌های خشونت‌آمیز، چگونه در سطوح دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان محله منعکس می‌شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی رسانه ها چنین خبری را چاپ شده می کنند، البته است چاپ شده تبدیل می شود. به طور قابل توجهی جوانان دارای تأثیر فانتاسم زا، ایده ها خودکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب بیماری عفونی اندیشه در مورد می شوند. به طور معمول است خوب نوجوان در نظر گرفته شده خودکشی را ندارد با این حال اجتناب کرده اند اطلاعات، رسانه ها، دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایان دانستن درباره آن می شنود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل تاثیر آن قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: عدم تخلیه این خبر به معنای محافظت سلامت اجتماعی است نه سانسور. تخلیه اطلاعات خودکشی در رسانه ها یادآور خوب ورزشی است، عبارت به عبارت. حیاتی است کدام ممکن است متخصصان دانش درمورد به آن است را بررسی کنند. این بدان معناست کدام ممکن است ما نمی‌توانیم هیچ عکس هر دو خبری با توجه به خودکشی شخص هر دو افرادی را با بیرون ملاحظه به پیامدهای بدیهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنهان آن در صورت‌حساب اجتماعی چاپ شده کنیم، از جوانان شاید در یک واحد فاصله روزی این در نظر گرفته شده را می‌بینند، یاد می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌جوند. برای او یا او فوق العاده ضروری است کدام ممکن است این کار را انجام دهند با بیرون اینکه حتی قصد نوک دادن به اقامت شخصی را داشته باشند.

به هیچ وجه با توجه به خودکشی همراه خود جوانان صحبت نکنید

وی افزود: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ضروری است کدام ممکن است به هیچ وجه با توجه به خودکشی همراه خود جوانان صحبت نکنیم، از صحبت همراه خود جوانان با توجه به خودکشی خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح خودکشی را {در این} گروه سنی افزایش می دهد، با این حال صحبت همراه خود دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان انصافاًً حیاتی است. اظهار داشت: را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {افرادی که} همراه خود کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان کار می کنند {در این} مورد صحبت کنید.

مقدسی می افزاید: محکم ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل ضمانت ترین پیش سوراخ بینی کننده خودکشی تاب آوری است، یعنی اگر سطح تاب آوری شخص خاص در هر گروه سنی زیرین باشد، احتمال خودکشی فوق العاده بیش از حد است، بدون در نظر گرفتن شخص تاب آوری بیشتری داشته باشد کمتر تبدیل می شود. احتمال خودکشی توسط او، پس باید به در نظر گرفته شده پرورش تاب آوری نوجوان شخصی باشیم {در این} راستا، ورود کودکان، جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان این سرزمین به فضاهای آموزشی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی بیشتر حیاتی است.

وی اظهار داشت: با بیرون آسانسور زیرساخت ها برای رفاه زیست اجتماعی جوانان، نخواهیم شد اعلام کردن کنیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند خودکشی جلوگیری می کنیم. نمی توان کارهای خوبی کدام ممکن است {در این} زمینه {انجام شده} را نادیده گرفت. با این حال سرانه فضای ورزشی سرپوشیده، شاخص های عمومی ورزشی های اوقات فراغت، بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش جسمی جوانان ما چقدر همراه خود استانداردهای روز دنیا فضا دارد؟

این کارشناس تاب آوری می گوید: “کودکان ما در جاری با کیفیت صنعتی تر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر تر شدن هستند، به این تکنیک کدام ممکن است آنها کم مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم تحرک هستند.” جوانان ما به خوبی مصرف شده نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی برای بازی، ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی ندارند. جدا از این، ویروس کرونا مشکل بزرگی برای سلامت روان {در سراسر} جهان تحمیل کرده است. تعطیلی فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی سابقه مدارس در نتیجه بازگشت کودکان برای اسکان های شخصی شده است. استفاده مداوم اجتناب کرده اند وسایل دیجیتال یادآور گوشی، تبلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لپ‌تاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وابستگی به دنیای آنلاین ما در نتیجه ورود وسیع به اطلاعات خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسالم برای جوانان شده است کدام ممکن است بیشتر اوقات درگیر‌کننده است. این موضوع با بیرون نظارت خاص کفگیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل عکس کدام ممکن است باید اعمال شود، درجه اضطراب کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان را افزایش می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی این موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه‌ها بر مراقبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه فعالان بخش کودک است.

وی اظهار داشت: خودکشی به طور قابل توجهی خودکشی جوانان نتیجه مختلط اجتناب کرده اند اجزا است. {همه ما} به کمک خواستن داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف هم باشیم. این مشکلات همراه خود این واقعیت رفع نخواهد شد کدام ممکن است مسئولین اجتماعی ساده در قبال خانوار ها پاسخگویی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار دانشگاه را بی ارزش بداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس نیز پاسخگویی دیگران را بر عهده بگیرند.

“همه باید نقشی را ایفا کنند. خانوار ها باید به وظایف شخصی در قبال فرزندان هر دو فرزندان شخصی حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختارهای سیستمی باید زیرساخت های شخصی را تحمیل کنند. ما نخواهیم شد ساده بگوییم کدام ممکن است سلامت خوب نوجوان همراه خود خانوار گفته می شود.” او اظهار داشت. خوب روز کودک ها در سنین نوجوانی وارد محله می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل تاثیر گروه دوستان، جو های آموزشی، ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع رسانه ها قرار می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین جا خانوار ها {نمی توانند} کاری اجتناب کرده اند پیش ببرند. ما باید هر چیزی را کدام ممکن است سلامت روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی خوش بینانه جوانان را آسانسور می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه را کدام ممکن است بر سلامت روانی فرزندانمان تأثیر عقب کشیدن می گذارد، کاهش دهیم.