استراتژی هایی برای سرعت بخشیدن به تراکنش های بیت کوین
(اطلاعات مناسب):
در تراکنش های بیت کوین باید کارمزد تراکنش صنوبر شود. این دلیل است است کدام ممکن است مبلغ دریافتی پس اجتناب کرده اند صنوبر، یک زمان کوتاه کمتر اجتناب کرده اند مبلغ پرداختی است.تکنیک هایی برای سرعت بخشیدن به تراکنش های بیت کویناستراتژی هایی برای سرعت بخشیدن به تراکنش های بیت کوینتکنیک هایی برای سرعت بخشیدن به تراکنش های بیت کویناستراتژی هایی برای سرعت بخشیدن به تراکنش های بیت کوینتکنیک هایی برای سرعت بخشیدن به تراکنش های بیت کویناستراتژی هایی برای سرعت بخشیدن به تراکنش های بیت کوین

این کارمزدها سرعت تراکنش های بیت کوین را تصمیم گیری می تنبل. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است کارمزد تراکنش در بلاک چین شناخته شده به عنوان پاداش به ماینرها تعلق خواهد گرفت. همراه خود این حساب خاص است کدام ممکن است همراه خود کاهش نرخ هش، ارزش استخراج نیز مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش بلاک مقیاس را کاهش می دهد.

می دانیم کدام ممکن است بر مقدمه سرعت تراکنش های بیت کوین، کارمزد تصمیم گیری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال خطی بین این ۲ موجود است. با این حال بیایید نگاهی بیندازیم کارمزد تراکنش‌های بیت‌کوین چگونه تصمیم گیری می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه می‌توانیم آن را سرعت بخشیم به همان اندازه بتوانیم فوری‌تر تایید کنیم.

کارمزد تراکنش های بیت کوین چگونه محاسبه تبدیل می شود؟

کارمزد تراکنش بیت کوین به ۲ مسئله متکی است:

  • کمیت داده های تراکنش
  • تراکم جامعه

بدیهی است کدام ممکن است انواع تراکنش های قابل اقدام در بلوک منع شده است. (کمتر از ۴ مگابایت داده در هر بلوک) همراه خود این محاسبه، بدون در نظر گرفتن نرخ تراکنش بهتر باشد، بلاک های بیشتری خواستن خواهیم داشت. به طور گسترده، زمان تایید صنوبر برای هر بیت کوین در وب بیت کوین بسته به عناصر مختلفی قابل مقایسه با نرخ هش، کارمزد تراکنش را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت جامعه باید بین ۱۰ به همان اندازه ربع ساعت باشد.

سرعت تراکنش های بیت کوین را افزایش دهید

برای اینکه بتوان سرعت هر تراکنش بیت کوین را افزایش بخشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتاب بیشتری داد، فرآیند های مختلفی توصیه شده شده است. مشخص است کدام ممکن است هر منصفانه اجتناب کرده اند این مد ها در مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های مختلف کارآمد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته به کمیت تراکنش، ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان سرعت مشتریان، مزایای متفاوتی خواهند داشت.

کمیسیون بیشتری بپردازید

در مواقعی کدام ممکن است تراکنش‌های بیشتری وارد محفظه می‌شوند، بدیهی است کدام ممکن است پیش بینی برای تایید تراکنش تمدید شده‌تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تسریع آن در واقعً ارزش‌های بیشتری باید صنوبر شود. اگر برای تایید تراکنش شخصی شتابزده دارید، این ممکن است پیش بینی سختی باشد.

ارزش تراکنش های بیت کوین توسط ساتوشی تصمیم گیری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در موقعیتی هستید کدام ممکن است بتوانید تراکنش های بیت کوین را در جیب ها شخصی انجام دهید، باید نرخ کمیسیون را تصمیم گیری کنید. بدیهی است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن نرخ کارمزد انتخابی بهتر باشد. سرعت تراکنش نیز بهتر {خواهد بود}. به این انجمن به منظور شما تراکنش ممکن است برای عجله تایید شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صف قرار نگیرد، قطعا باید نرخ کارمزد بالاتری را محدوده کنید. در هر مورد دیگر، اگر قیمت تراکنش بودجه‌تر برای شما ممکن است ضرر است، می‌توانید تراکنش بودجه‌تری را محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت بیشتری منتظر بمانید به همان اندازه تراکنش تایید شود. این بعد از همه در شرایطی کدام ممکن است نیازی به تایید تراکنش ندارید، دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی {خواهد بود}.

اجتناب کرده اند شتاب دهنده بیت کوین بیشترین استفاده را ببرید

با این حال جدای اجتناب کرده اند موضوعات بالا، می توانید اجتناب کرده اند استراتژی هایی برای سرعت بخشیدن به تراکنش های بیت کوین بیشترین استفاده را ببرید. شناخته شده به عنوان مثال، استفاده اجتناب کرده اند شتاب دهنده تراکنش بیت کوین هر دو BTC Nitro ممکن است زمان تایید تراکنش را مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع تنبل. ما آن را به روشی منحصر به فرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار یافته در تراکنش های توصیفی آزمایش کردیم.

این شتاب دهنده تراکنش را به چندین گره بیت کوین مختلف در عوامل مختلف جهان آشکار می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به صف تایید برمی گرداند. به این انجمن، به جای آن اینکه منتظر تراکنش باشد، به صف برگشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ماینرها یادآوری می تنبل کدام ممکن است سریعتر آن را تایید کنند.

علاوه بر این می توانید اجتناب کرده اند شتاب دهنده BitAccelarate بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکنش شخصی را همزمان برای تایید به ۱۰ گره کشتی کنید. مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند این شتاب دهنده منصفانه فرآیند آسان پیش روی شماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها کاری کدام ممکن است باید انجام دهید اینجا است کدام ممکن است شناسه تراکنش بیت کوین شخصی را {در این} شتاب دهنده وارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی Accelerate فشار کنید.

استفاده اجتناب کرده اند این شتاب‌دهنده‌های تراکنش بیت‌کوین به مشتریان این امکان را می‌دهد کدام ممکن است تراکنش‌ها را فوری‌تر در روزی کدام ممکن است جامعه شلوغ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان پیش بینی به‌طور چشمگیری مرتفع است، به جای آن صنوبر ارزش‌های بهتر در شرایط مساوی، تأیید کنند. اجتناب کرده اند سرعت های بهتر اوقات خوبی داشته باشید. بعد از همه روزی کدام ممکن است بار جامعه با کیفیت حرفه ای باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس فشار انواع زیادی اجتناب کرده اند تراکنش های معلق باشد، همه وقت پاسخ نمی دهد.

{در این} شرایط چه می کنید؟

تراکنش های معلق را یک بار دیگر کشتی کنید

اگر بار جامعه بیش اجتناب کرده اند حد با کیفیت حرفه ای است، می توانید اجتناب کرده اند استراتژی سوئیچ مجدد تراکنش های بیت کوین معلق بیشترین استفاده را ببرید. به این انجمن، می توانید تراکنش تایید نشده زودتر شخصی را لغو کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۶ ساعت منصفانه بار آن را به جامعه کشتی کنید. به این انجمن ماینرها تراکنش ممکن است را یک بار دیگر اکتسابی خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است می توانید کارمزد عکس تحمیل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین عکس برای تایید سریعتر تحمیل کنید.

این کار در مواقعی کدام ممکن است شتابزده دارید فوق العاده کارآمد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید همراه خود لغو تراکنش زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده تراکنش جدید همراه خود کارمزد بهتر ملاحظه ماینرها را برای تایید آن جلب کنید. در برخی اشیا، پرونده تراکنش کپی تراکنش زودتر همراه خود کارمزد بهتر باعث تبدیل می شود کدام ممکن است ماینرها تراکنش زودتر را بردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکنش جدیدتر را بپذیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید کنند.

نتایجی کدام ممکن است اظهار شده

معمولاً سرعت تراکنش های بیت کوین برای تخفیف گر هر دو به هر شکلی دارنده این پول خارجی دیجیتال فوق العاده ضروری است. {در این} صورت استفاده اجتناب کرده اند فناوری‌ها برای سرعت بخشیدن به این تراکنش‌ها می‌تواند همراه خود هر شکلی اجتناب کرده اند محدوده کارمزد بهتر هر دو استفاده اجتناب کرده اند شتاب‌دهنده‌ها مؤثر باشد. ممکن است با توجه به این چه ذهنی می کنید؟ توصیه شده می کنیم این متن اجتناب کرده اند آکادمی نیل را همراه خود دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایان شخصی به اشتراک بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر آنها را جویا شوید.

### نوک خبر مناسب